Plecy

NASZE CELE. CZYM CHCEMY SIĘ ZAJMOWAĆ?

JAK CHCEMY REALIZOWAĆ NASZE CELE? NASZE PRIORYTETY TO:

  • Tworzenie jednostek codziennego wsparcia dzieci i młodzieży w czasie pozaszkolnym,
  • Podejmowanie działań w ramach profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
    przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, wśród grup podwyższonego ryzyka, promocję zdrowego trybu życia, realizację programów z dziedziny socjoterapii dla dzieci i młodzieży,
  • Organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym
    defaworyzowanej, niepełnosprawnej oraz potrzebującej pomocy,
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
    rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,

5) Realizacja działań mających na celu prawidłowy i świadomy wybór przez młodego
człowieka drogi zawodowej, która będzie zgodna z jego pasjami i oczekiwaniami,
6)  Promocję idei wolontariatu jako dobrowolnej, bezpłatnej, świadomej pracy na rzecz innych lub społeczeństwa. Realizacja autorskich projektów wolontariackich dzieci i młodzieży

7)   Promocja idei „W zdrowym ciele, zdrowy duch” poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja olimpiad sportowych dla dzieci i młodzieży, biegów ulicznych, spotkań i lekcji z mistrzami sportu, organizacja obozów i zgrupowań  sportowych,

8) Pomoc Polonii i Polakom za granicą,

9)  Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

10) Tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo – wychowawczych,

11) Zakładanie i prowadzenie szkół dla dzieci i młodzieży,

12) Działalność na rzecz rolników i ich rodzin polegającą na: organizacji kolonii letnich i zimowych dla dzieci, obozów edukacyjno-szkoleniowych, realizację programów z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki społecznej oraz tworzenie jednostek codziennego wsparcia dzieci i młodzieży w czasie pozaszkolnym na obszarach wiejskich,

13) Pozostałe aktywności ukierunkowane na dzieci i młodzież.